Berichten

Incasso tip, zorg voor een goed dossier!

Als groot incassobureau ontvangen wij duizenden incassozaken. Alvorens wij ter incasso overgaan ontvangen wij een dossier van de opdrachtgever, waaruit de vordering blijkt. Met deze vordering starten wij de incassoprocedure. Een dossier bestaat uit een opdracht, factuur en aanmaning. Dit kan uiteraard in allerlei vormen overeengekomen zijn. Per mail, per brief, telefonisch etc.

Sluitend dossier

Veel zaken worden afgesproken in vertrouwen. Dat is meestal niet de beste weg om in te gaan. Zet de afspraken op papier. Mocht u vordering alsnog via een gerechtelijke procedure lopen dan is de eerste vraag die een rechter vraagt: “Wat is er tussen partijen afgesproken?” Indien u dit goed voor elkaar heeft dan komt er altijd ene positief vonnis voor u. U heeft dan een vonnis wat wij door de deurwaarder kunnen laten betekenen. Met dit vonnis heeft u echt een sterke tool in handen, want de deurwaarder kan dan immers beslagen leggen op alle eigendommen van de debiteur, wanbetaler.

Rommelig dossier

Heeft u een en ander niet duidelijk omschreven dan ontstaat er veel al een discussie over de afspraken. De debiteur c.q. wanbetaler maakt daar dan misbruik van en gaat de vordering ontkennen en of zegt dat er geheel andere afspraken zijn gemaakt. Indien de bewijsstukken niet duidelijk zijn kan de rechter partijen ook bij elkaar roepen voor een comparitie. Tijdens de comparitie roept de rechter partijen bij elkaar om vragen te stellen en of te schikken. Schikken is mogelijk indien u dat zelf wil uiteraard. Veelal moeten we dan kijken of de tegenpartij dan wel direct kan betalen, anders heeft het ook geen zin.

Proces verbaal is een grosse

Indien partijen tijdens de comparitie schikken dan maakt de rechter ook een proces verbaal op, dit is ook gelijktijdig een grosse, waarmee wij de deurwaarde rop pad kunnen sturen, indien er niet betaald wordt. Bij niet betaling kan de deurwaarder ook meerdere maatregelen nemen, zoals het leggen van beslagen en of executeren van onroerend goed en of roerende zaken als een auto of inboedel.

Debiteurenbeheer essentieel

Debiteurenbeheer is essentieel voor een goede cashflow in uw bedrijf. Veelal indien een bedrijf een krediet aan gaat vragen bij een bank, dan kijkt de bank als eerste naar uw openstaande posten. indien dit er te veel zijn, dan geen krediet. Eigenlijk ook niet zo gek!

Betere cashflow?

Dien uw incasso zaken dan bij Juristu in: info@juristu.nl

 

 

Heeft dagvaarden wel zin bij incasso vorderingen onder de 1000 euro?

Vaak krijgen we deze vraag, ons antwoord is:

“JA!”

Mits er een voor onderzoek is gedaan naar debiteur, er moet immers wel verhaalbaarheid zijn. Is er geen verhaalbaarheid dan maakt u kosten en bij geen verhaalbaarheid is het zonde om kosten te maken. Alle kosten die er gemaakt worden in een gerechtelijke incasso procedure zullen verhaald zien te worden op de debiteur/wanbetaler.

Wat is verhaalbaarheid

Bij een vordering van onder de € 1.000,- is er al gauw verhaalbaarheid. De debiteur heeft een baan of uitkering waar op we na het vonnis, de zogenaamde beschikking beslag kunnen leggen op het loon en of uitkering. Dan is er nog de beslagvrije voet, indien de debiteur/wanbetaler al meer beslagen heeft dan toegestaan, dan komt u op de lijst schuldeisers. Vroeg of laat bent u dan toch aan de beurt om te incasseren. Een natuurlijk persoon heeft immers altijd minimaal een uitkering waar de deurwaarder beslag op kan leggen. Bij een bedrijf is het belangrijk om te weten in wat voor constructie de vennootschap is. Indien een eenmanszaak dan vervalt het ook naar privé, vof ook, maar een bv en een nv weer niet. Zijn deze vennootschappen onterecht uitgeschreven dan kunnen we de directeur in privé aansprakelijk stellen.

Incasso procedure met dagvaarding van € 100,-

Het komt niet veel voor, maar soms komt het voor. Een incasso dagvaarding van een vordering van € 100,-. De opdrachtgever was het zat, telkens betaalde deze man niet en uiteindelijke betaalde hij pas na 6 maanden. Nu verschool hij zich achter een bedrijfje wat reeds onterecht was uitgeschreven uit de kvk. Wij dagvaarden de debiteur in privé. Hij kwam niet opdagen en werd dus bij verstek veroordeeld. De vordering van € 100,- was € 980,- geworden. De debiteur/wanbetaler was woedend, maar onterecht. Hij heeft het in 3 termijnen afbetaald.

Een goede dagvaarding is onderbouwt met goede producties

Zorg er voor dat u uw dossier compleet heeft van elke klant. De klant waar u het niet van verwacht kan zo maar in eens niet meer betalen. Het was zo’n aardige klant, ik ken hem al 20 jaar, en al dat soort uitspraken en meer, zorgen niet voor een goed dossier. De volgende zaken moet u op order hebben:

 1. opdracht/bestelling
 2. leveringsbon/aanvang werk
 3. factuur
 4. wik brief
 5. uit besteden na 14 dagen aan Juristu

Dien nu uw incasso in:

Openstaande facturen, grote frustratie voor bedrijven, incassobureau is een must!

Alle bedrijven hebben er mee te maken, openstaande facturen. Des te grote her bedrijf des te grote het probleem van openstaande facturen. Mkb bedrijven hebben hier de grootste moeite mee. Veelal zit er geen aparte incasso afdeling bij dit soort bedrijven. De boekhouder doet de administratie en stuurt zo nodig een aanmaning. daar blijft het bij. Veel geld blijft onder de mensen. De boekhouder komt met mooie cijfers elke kwartaal en daar prijkt dan de post openstaande facturen op, die maar op blijft lopen of niet veranderd.

Bellen, whatsapp, mailtjes en vele aanmaningen later… 

De baas gaat er ook nog achter aan bellen en krijgt de wanbetaler ook moeilijk aan de telefoon. De dagelijkse werkzaamheden moeten ook door gaan en hierdoor is de afdeling incasso altijd het ondergeschoven kind van de rekening. Er moet iemand op de afdeling debiteuren beheer zitten indien er al een omzet is van 5 ton per jaar.

Openstaande facturen, bank trekt krediet in

Bij 5 ton staat er altijd 50.000 open en bij 1 miljoen omzet staat er minimaal 100.000 open. Indien u ene rekening courant heeft bij de bank en of een krediet dan zal de bank altijd wijzen op de openstaande posten. dit is namelijk geld wat op uw rekening moet staan. Het krediet is voor de groei of onvoorzien omstandigheden. Elke bank heeft een hekel aan openstaande facturen, u als bedrijf ook. Dus pak het vandaag aan en huur Juristu in, voor incasso of debiteurenbeheer.

Incasso en debiteuren beheer software

Voor een gestroomlijnde incasso of debiteurenbeheer is goede software essentieel om te zorgen voor tijdige betalingen. Juristu beschikt over deze software. De debiteur krijgt van Juristu in 10 dagen 3 mails, 3 brieven, een sms en deze wordt minimaal 3 keer gebeld totdat er een betaling is en of een regeling. Zo niet dan gaan we over tot dagvaarden. Dit is de enige mogelijkheid om t0t een succesvolle incasso te komen, bij notoire wanbetalers.

Dagvaarden en vonnis

De minnelijke incasso komt tot einde, dan starten we de gerechtelijke incasso. Juristu maakt ene dagvaarding en de deurwaarder zal deze betekenen bij de debiteur. Deze kan zich verweren of doet niets. Dan volgt er een verstekvonnis. Met dat vonnis kunnen we de deurwaarder opdracht geven om spullen in bezit te nemen van de veroordeelde debiteur, denk aan loonbeslag, verkoop auto en bij grotere vorderingen verkoop huis.

 

Incasso indienen?

 

Checklist: Procederen In De Europese Unie Volgens De Nieuwe EEX-Verordening

Dit artikel geeft een handleiding voor het uitzoeken van de vraag, welke rechter bevoegd is. Ook zult u er tips en trucs vinden voor het grensoverschrijdend ten uitvoer leggen van Nederlandse vonnissen in Duitsland.

 1. De bevoegde rechter

Nog voordat een dagvaarding kan worden uitgebracht, moet de vraag worden beantwoord welke rechter bevoegd is om van het geschil kennis te nemen.

De belangrijkste bevoegdheidsregelingen in de EEX-Verordening luiden als volgt:

 • In beginsel geldt er vrije forumkeuze: de partijen van een toekomstige rechtszaak kunnen onafhankelijk van hun woonplaats (of in het geval van bedrijven: hun zetel) de bevoegdheid van een willekeurig gerecht in de Europese Unie afspreken. Deze afspraak moet echter zo gemaakt worden, dat beide partijen hiervan kennis konden nemen. Dit kan bijvoorbeeld door een dergelijke bepaling op te nemen in de algemene voorwaarden. Voorwaarde is echter wel dat deze correct ter hand gesteld worden en daarmee onderdeel uitmaken van het contract.
  Belangrijk: Consumenten, werknemer en verzekeringnemer mogen door een dergelijke bepaling geen nadeel ondervinden. Wordt bijvoorbeeld in de algemene voorwaarden een rechtbank bevoegd verklaard, die volgens de regelingen in de EEX-Verordening bij een geschil met een consument niet bevoegd was geweest, dan is de desbetreffende regeling in de algemene voorwaarden niet rechtsgeldig.
 • Geschillen omtrent onroerende zaken moeten altijd aanhangig gemaakt worden bij de rechtbank die bevoegd is kennis te nemen van geschillen in het arrondissement waar de onroerende zaak gelegen is.
 • Voor arbeidsovereenkomsten, verzekeringscontracten en overige overeenkomsten met consumenten geldt: de consument heeft bij het aanhangig maken van een procedure tegen de werkgever, verzekeraar en ondernemer de keuze tussen meerdere bevoegde rechters. Naar zijn keuze kan hij een zaak in de woonplaats  van de werkgever, verzekeraar of ondernemer aanhangig maken, maar hij kan ook kiezen de zaak in zijn eigen woonplaats aanhangig te maken. Bij verzekeringsgeschillen kan ook nog gekozen worden voor de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan. Dit geldt echter niet voor de werkgever, verzekeraar of ondernemer, zij dienen (in beginsel) een geschil jegens een consument aanhangig te maken in diens woonplaats.
 • Voor geschillen tussen ondernemers geldt: de ondernemer kan een vordering jegens een andere ondernemer altijd bij de bevoegde rechter van de woonplaats van de tegenpartij aanhangig maken. Daarnaast kan in veel gevallen ook gekozen worden om de zaak aanhangig te maken in de plaats van uitvoering van een overeenkomst.

2. De keuze uit de verschillende procedures

Naast de vraag omtrent de bevoegde rechter, moet men bij grensoverschrijdende procedures ook aandacht besteden aan de procedurevorm. Ieder land beschikt over verschillende procedures met verschillende voorwaarden. Anders dan in Nederland heeft het incasseren van vorderingen in een kort geding-zaak in Duitsland (bijna) geen kans van slagen. Een Nederlandse schuldeiser kan beter kiezen voor het aanhangig maken van een zogenaamde Mahnverfahren (een formele procedure, waarin een vordering niet getoetst wordt). Voor het maken van een keuze voor een nationale procedure is het een schuldeiser ook aan te raden een blik op de Europese procedures te werpen. De Europese wetgever heeft de schuldeiser namelijk ook de Europese betalingsbevelprocedure (vergelijkbaar met het Duitse Mahnverfahren) en de Europese procedure voor geringe vorderingen ter beschikking  gesteld. Beide procedures kunnen zonder advocaat door de schuldeiser met behulp van een formulier aanhangig gemaakt worden. Zonder het moeten schrijven van een dagvaarding en vaak ook zonder hoorzitting kunnen schuldeisers op deze manier een geldige titel verkrijgen.

Indien er sprake is van een grotere geldvordering, die tevens door de schuldenaar betwist zal worden, moet men echter de weg van “normale” burgerrechtelijke procedures kiezen en doet men er verstandig aan een advocaat in te schakelen.

3. Betekenen over de grens

In alle grensoverschrijdende procedures moet reeds bij  het aanhangig maken van de procedure rekening worden gehouden met de betekening van de dagvaarding bij de wederpartij in het buitenland. Hierbij komt de zogenaamde Europese Betekeningsverordening kijken. In beginsel werkt een betekening als volgt. Men draagt de desbetreffende stukken aan de verzendende instantie over en deze zal de stukken dan aan de ontvangende instantie doen toekomen. Voor iedere lidstaat zijn verzendende en ontvangende instanties vastgelegd. In Duitsland wordt dit door de rechtbank verzorgd waar de zaak aanhangig is en voor buitengerechtelijke stukken door de afdeling kanton van de rechtbank in het arrondissement  waar de verzender zijn woonplaats heeft. In Nederland wordt dit meestal door de deurwaarder verzorgd.

Een handig overzicht kan men op de volgende website vinden:

http://www.dzw.gr/f129c

Een belangrijk punt bij een grensoverschrijdende procedure is de vertaling van de stukken. De verzendende partij kan ervoor kiezen de stukken zonder vertaling te laten verzenden. Hierbij loopt hij echter het risico dat de ontvanger binnen één week na ontvangst bezwaar aantekent en er dan alsnog een vertaalde versie betekend moet worden.

Procedurele nadelen ontstaan hierdoor meestal niet. Als beslissende datum van betekening geldt namelijk in beginsel de datum waarop de eerste stukken ontvangen zijn – mét de gewenste gevolgen, zoals bijvoorbeeld stuiting van de verjaring van een vordering van de verzender. Indien er echter een termijn voor de ontvanger geldt, bijvoorbeeld voor het indienen van een verweerschrift, dan gaat deze termijn pas lopen nadat de ontvanger, die hierop beroep doet, een vertaling van de stukken in zijn moedertaal ontvangt.

4. Geen exequaturprocedure meer!

Indien een schuldeiser een titel heeft verkregen, wil hij deze ook ten uitvoer leggen.

Hierbij moet een verschil gemaakt worden tussen de verschillende procedures. Alle titels die  volgen uit een procedure op tegenspraak, bijvoorbeeld een uitspraak in een Nederlandse kortgedingprocedure of een bodemprocedure in zowel Duitsland als Nederland, moeten volgens de EEX-Verordening ten uitvoer worden gelegd. In het geval van onbetwiste vorderingen, dus procedures waarin de schuldenaar geen verweer heeft gevoerd, bijvoorbeeld verstekvonnissen, kortgedingprocedures in Duitsland, kostenveroordelingen of indien de schuldenaar het bestaan van de vorderingen heeft toegegeven, kan de titel ook volgens de EET-Verordening ten uitvoer worden gelegd. De EET-Verordening is reeds sinds 2005 in werking en voorziet voor dergelijke titels geen procedure voor de erkenning.

Vóór het in werking treden van de nieuwe wetgeving moest de schuldeiser een titel volgens de EEX-Verordening in het land van de executie laten erkennen. Dit werd nu aangepast en ook voor alle procedures op tegenspraak die ná 10 januari 2015 aanhangig werden gemaakt, geldt inmiddels dat een tenuitvoerlegging ook zonder erkenningsprocedure mogelijk is. Er dient slechts het formulier volgens art. 53 EEX-Verordening (in bijlage 1 van de Verordening) bij de rechtbank worden opgevraagd. Dit formulier moet worden afgegeven in de taal van het land waar de executie plaats moet vinden.

Tip: het desbetreffende formulier in de desbetreffende twee talen uitprinten en naast elkaar leggen. Dan het formulier in de onbekende taal aan de hand van het formulier in de moedertaal zelf invullen en bij de rechtbank aanleveren. Dit voorkomt fouten!

Bij het ten uitvoer leggen in het buitenland moet er opnieuw rekening worden gehouden met de wijze van betekening en de verschillende nationale regelingen omtrent de executieprocedure. Door het in werking treden van de nieuwe EEX-Verordening en het daarmee verdwijnen van de exequaturprocedure zal dit veel goedkoper worden.

Checklist:

√ Forumkeuze in algemene voorwaarden toegestaan!

√ Echter niet tegenover consumenten, verzekeringnemers en werknemers!

√ Europese procedures overwegen

√ Rekening houden met de wijze van betekenen in het buitenland → vertaling?

√ Geen erkenning van vonnissen (meer) nodig, wel formulier aanvragen!

Nationaal of internationale vordering?

mail dan naar info@juristu.nl

of vul het formulier nu incasseren direct in!

Comparitie bij incassoprocedure, schikken of niet?

U heeft uw vordering uit handen gegeven van een incassobureau. De minnelijke incasso lukt niet, de vordering gaat over naar een gerechtelijke incasso. De jurist van het incassobureau maakt een dagvaarding met producties (bewijzen) en laat deze dagvaarding door een gerechtsdeurwaarder betekenen bij de gedaagde. De gedaagde is dan op de officiële wijze opgeroepen voor de rechtbank. De gedaagde kan zich zelf verweren bij de rechtbank of de gedaagde laat zich bijstaan door een advocaat.

Verweer door gedaagde

De gedaagde laat zich bijstaan door een gemachtigde of een advocaat en doet verweer. Dit verweer kan voor verwarring zorgen. De rechter bekijkt de dagvaarding en verweer en roept op tot een comparitie. Een comparitie is het samen komen van partijen in de rechtbank. De rechter zal beide partijen een aantal vragen stellen en geeft veelal aan beide partijen aan, hoe één en ander kan lopen. Beide partijen hebben dan geen idee hoe dit af zal lopen. Dan komt de vraag of partijen de gang op willen voor overleg.

De gang op voor een schikking

De rechter schorst de zitting voor een half uur en partijen gaan de gang op. De gemachtigden gaan in overleg met hun cliënten en de gemachtigden komen bij elkaar. Dan is het loven en bieden. Een schikking kan zorgen voor een verkorte procedure. Wat voor beide partijen voordeliger kan zijn. Een procedure is immers niet gratis. Tevens zorgt dit veelal voor veel stress.

Familie zaken komen sneller tot schikking

Bij familie zaken speelt de procedure door in de gehele familie. Iedereen praat hier dagelijks over en de familieband komt hierdoor steeds meer onder druk. Bij een schikking eindigt de procedure en zijn partijen tot elkaar gekomen. Met een comparitie doen eigenlijk beide partijen een beetje water bij de wijn. Om zo naar elkaar tot te komen. Veelal zijn partijen dan onder de indruk van de rechter, die dan op een vrij logische manier zijn licht op de zaak heeft gegeven. Van een stellige ontkenning van partijen tot beweging, want door procederen kost veel geld en zal ook niet de uitkomst geven waar partijen op hopen. Daarom is een schikking tijdens een comparitie in 95% van de comparities een goede zaak.

Heeft u een vordering waar u samen niet uit komt?

dien deze in via info@juristu.nl 

Incasseren is een vak, het dagelijkse werk van een incassobureau

Veel mensen denken dat ene incassobureau niet zo vele kan dan dat ze zelf kunnen doen. Een bedrijf maakt een factuur, deze wordt niet betaald en dan worden er aanmaningen verzonden. Deze worden nog steeds niet betaald. Wat nu zegt de boekhouder, blijven aanmanen tot we een ons wegen? Nee, dat is niet de aanpak. Andere ogen dwingen. Tevens geld: het lijden wat men vreest, werkt nog steeds!

Wat kan een incassobureau meer dan u zelf?

Een incassobureau wijst de debiteur op de gevolgen van niet betalen. Een incassobureau dreigt met gerechtelijke stappen indien de debiteur niet betaald. De debiteur zal dan hogere kosten krijgen. Ten eerst de wettelijke incassokosten, die worden boven op de vordering gezet. Deze moet de debiteur ook gaan betalen. Betaald de debiteur niet of treft deze geen regeling, dan gaan we over tot gerechtelijke stappen. Dat kan ook gelijktijdig met conservatoir beslag op bank, loon en of uitkering.

Gerechtelijke incassoprocedure

Zodra de debiteur niet minnelijk wil betalen, starten wij in overleg met de client de gerechtelijke incassoprocedure. De debiteur is dan al vele malen gewaarschuwd en krijgt hogere kosten voor zijn rekening. Deze gaat een incassobureau op de debiteur zien te verhalen. Een incassobureau kan deze dagvaarding gewoon maken. Een incassobureau heeft immers juristen in dienst die deze dagvaardingen voor de opdrachtgevers maken en indienen bij de rechtbank.

Betekenen van de dagvaarding

Zodra de dagvaarding klaar is, zal het incassobureau de deurwaarder, een gerechtsdeurwaarder, opdracht geven om de dagvaarding te betekenen. Betekenen houdt in dat het versturen van de dagvaarding geheel rechtsgeldig is. Indien de gedaagde debiteur niet komt  op dagen dan zal de rechter een verstek veroordeling geven en kan de debiteur betalen.

Vonnis betekenen

Het vonnis dient betekent te worden bij de debiteur. Met dit vonnis dient de debiteur binnen 2 dagen te betalen. Zo niet, dan zal de deurwaarder beslagen gaan leggen. De beslagen kunnen in vele soorten en maten. Loonbeslag, bankbeslag, og beslag etc. Bij weer niet betalen dan zal de deurwaarder gaan executeren, ook worden alle kosten weer op de debiteur verhaald. Het wordt er allemaal erg kostbaar door voor de debiteur.

Goed dossier

Een goed dossier zorgt altijd voor een positief vonnis, stap 2 is de verhaalbaarheid. Is degene van wie u geld krijgt dakloos dan schiet het niet op om te dagvaarden. Aan de andere kant is een vonnis 20 jaar geldig!

 

Vordering indienen?

mail info@juristu.nl of vul het formulier nu incasseren in.

 

 

Begin 2017 zonder openstaande facturen en laat incassobureau Juristu deze voor u incasseren!

 

Kerstdagen ideaal om uw openstaande vorderingen te incasseren via Juristu

Het hele jaar heeft u hard gewerkt en kijkt u terug op het afgelopen jaar. Kerst zijn immers dagen ter bezinning, gezellig dineren en mijmeren met familie en vrienden over het afgelopen jaar. Wat heeft u bereikt, wat heeft u gedaan om uw bedrijf beter te laten lopen, hoe gaat u 2017 in? Zelfde als dit jaar?

Wanbetalers negatieve energie

Indien u in 2016 te maken heeft gehad met te laat betalers of wanbetalers dan kost dat u en uw mensen veel negatieve energie. Het kost immers veel tijd en uw tijd kunt u beter besteden aan nieuwe of bestaande betalende klanten. Dat is positief. Onder de kerstboom denkt u daar over na. Hoe voorkomt u negatieve energie in uw bedrijf? Hoe kunt u er voor zorgen dat de verhoudingen tussen negatieve energie en positieve energie kleine zal worden? Het is immers de kracht van elk bedrijf om positiviteit uit te stralen, dat zorgt voor meer omzet en winst.

Focus 2017 op positiviteit, incasso uitbesteden aan incassobureau Juristu

Zodra wij uw incasso zaken overnemen hoeft u geen negatieve energie meer te verspillen aan incasso zaken. Juristu is immers uw partner in incasso zaken. Wij starten elke incasso minnelijk. indien de debiteur niet wil betalen op minnelijke wijze, dan gaan we deze gerechtelijk incasseren. Een tijdrovend verhaal, wat wij als juristen incasso bureau geheel voor u uit handen nemen. Wij maken de dagvaarding, verweren, doen de comparities, kunnen als gemachtigde ook volledig voor u optreden. Bij een vonnis uitvoerbaar uit voorraad kunnen wij de gerechtsdeurwaarder op pad sturen en beslagen laten leggen op loon, uitkering en of roerende en onroerende zaken. Dit uiteraard als dwangmiddel om te betalen.

Maak van 2017 een positieve start

debiteurenbeheer-juristuWat is er fijner, dan het geld voor uw diensten en of levering op uw rekening te zien! Dat is het resultaat van een goede samenwerking met incassobureau Juristu. 85% van onze incasso zaken halen we binnen via minnelijke wijze. Indien dit niet lukt gaan we altijd over tot gerechtelijke incasso. Mits er uiteraard enige kans op verhaalbaarheid is. Een vonnis is wel 20 jaar geldig, dus dan moet er in de komende 20 jaar geen enkele verhaalbaarheid zijn met de wanbetaler. zou het?

Debiteurenbeheer door Juristu

Indien u kiest voor debiteurenbeheer door Juristu dan heeft u geen enkele omkijken meer naar termijnen en aanmaningen. Juristu staat u met volautomatische software volledig bij. U kunt uw boekhouding koppelen aan onze incassosoftware en wij zitten er bovenop.

Meer weten? info@juristu.nl 

 

 

 

Einde jaar incassobureau inschakelen voor een schone balans

Aan het eind van het jaar, maakt men de balans weer op, hoe het afgelopen jaar is geweest. U heeft een goed jaar gedraaid, alleen staat er nog 2 ton open, indien dat uw winst is, kunt u zich afvragen: Was het nou echt een goed jaar?

Nieuw jaar strakker debiteurenbeheer 

Kies voor een betere strategie, maak betere afspraken, huur Juristu in voor uw incassozaken of besteed uw gehele debiteurenbeheer uit aan Juristu, dan weet u zeker dat daar de volle aandacht naar uit gaat. Want dat is incassobeheer uiteindelijk, herhalen, mailen, brieven schrijven, bellen en bij niet minnelijk incasseren een gerechtelijke procedure starten.

Geen uitzonderingen maken in 2017

Kies voor een strak debiteurenbeheer. Maak duidelijke afspraken over betaling en levering. En overleg uw algemene voorwaarden. Beschikt u niet over algemene voorwaarden en een goed bestelformulier, laat Juristu deze dan voor u maken. De basis is het belangrijkste bij succesvol incasseren. Volgorde bestellingen/opdrachten:

 1. bestelformulier/opdracht tot dienstverlening met omschrijving afspraken over betaling
 2. algemene voorwaarden, wat zijn de voorwaarden van uw bedrijf
 3. betaling vooraf, 50% direct, alles direct bij levering
 4. factuur zenden
 5. bij niet betaling volgens afspraak WIK brief sturen
 6. bij niet betaling, aan Juristu geven
 7. binnen 10 dagen betalen
 8. bij niet betaling, dagvaarden
 9. Deurwaarder betekent dagvaarding
 10. vonnis/beschikking bij niet betaling beslagen leggen op bank, loon of on/roerende goederen

Strak beleid

Indien u een strak beleid gebruikt en dit ook aan uw medewerkers mee deelt, dat u zo werkt, anders niet. Dan zult u zien dat dit ook direct resultaat op brengt. Wat heeft u aan niet betalende klanten? Niets, dit zijn zorgen kindjes en kosten alleen maar geld.

Juristu incasso juristen

Wij zijn een juristen incasso bureau en weten precies hoe een wanbetaler denkt en doet. Meestal gebruiken ze u als bankje. U bent namelijk niet de enige waar geld openstaat, degene die op zijn strepen gaat staan, krijgt het geld. De andere mogen dan weer wachten. Daarom adviseren wij onze klanten altijd niet te lang te wachten met het inschakelen van een incassobureau. Juristu is een zeer ervaren incassobureau met ervaren incasso specialisten die weten hoe een vordering succesvol minnelijk en gerechtelijk te incasseren is.

Vordering nu indienen voor een financieel gezond 2017

Dien uw openstaande vordering dan ook nu in, voordat het te laat is! De vordering kunt u hier indienen:

Oude vorderingen, ook goed te incasseren!

Veelal denken mensen alvorens ze een incassobureau inschakelen dat een vordering misschien wel is verjaard. Niets is minder waar. Essentieel zijn de afspraken die gemaakt zijn tussen schuldeiser en schuldenaar. Wat is er afgesproken? Dit kan mondeling of schriftelijk zijn. Juristu is een creatief incassobureau met doorgewinterde juristen, die allerlei soorten incasso zaken hebben gehad.  Wij incasseren vele soorten vorderingen:

 1. facturen
 2. leningen
 3. loon
 4. huur
 5. alimentatie
 6. arbeid
 7. claims

Wij starten met elke incasso minnelijk. De debiteur krijgt van ons een aanmaning en de debiteur dient de incasso kosten te betalen. Tevens gaan we bellen en proberen wij op een vriendelijke, juridische manier de gelden te incasseren. Mocht de debiteur hier niet op in gaan, dan is dagvaarden de tweede stap. Dan vragen wij de opdrachtgever om een voorschot op de kosten. Deze gaan we zien te verhalen op de debiteur.

Na de zitting volgt er een vonnis, met dit vonnis, oftewel ontvangen wij een beschikking uit voerbaar bij voorraad, hiermie kunnen wij de deurwaarder op pad sturen om deze beschikking te betekenen bij de debiteur. Indien de debiteur dan nog niet betaald, dan kunnen wij beslag leggen op loon, uitkering en of roerende zaken als auto’s en of roerende zaken bij grotere bedragen.

Indien er weinig of geen verhaalbaarheid is, geen zorgen, een beschikking is twintig jaar geldig. De debiteur moet dan ook in de komende twintig jaar geen inkomen genieten en of maar iets op naam te krijgen. Want de deurwaarder kan dan beslag leggen om uiteindelijk de debiteur tot betalen te dwingen.

In 95% van de incasso zaken loont het altijd de moeite om verder te gaan als alleen minnelijke incasso. Omdat er in 20 jaar altijd verhaalbaarheid zal zijn.

Heeft u op dit moment een openstaande factuur, een achterstallige lening, achterstallige huur en de huurders zijn zonder nieuw adres vertrokken?, wij weten er als incasso juristen wel raad mee en gaan over tot incasso. Waar u van denkt dat een vordering kansloos is, zien wij van Juristu juist kansen.

Heeft u een oude vordering en de moed reeds op gegeven? mail ons de stukken en wij starten in eerste instantie een no cure no pay incasso traject.

Vul nu dit formulier in:  http://www.juristu.nl/nu-incasseren/